Notulen Algemene Ledenvergadering 1 nov 2019

Notulen van de 31ste Algemene Ledenvergadering VOVZ. 

Datum:                                1 november 2019

Locatie:                                Koninklijke Visio Den Haag

 

 

1. Opening en vaststellen agenda

Mw. Jonker opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Speciale dank gaat uit naar VISIO i.v.m. het beschikbaar stellen van de ruimte.

De agenda wordt vastgesteld 

2. Notulen ALV 02-11-2018

1 lid vraagt hoeveel leden er op dit moment zijn binnen de VOVZ.

Mw. van Gimst geeft hierop antwoord; 135 leden.

Verder zijn er geen vragen en wordt de notulen van november 2018 vastgesteld. 

3. Mededelingen

Geen 

4. Algemeen jaarverslag

Mw. Jonker leest het jaarverslag van 2018 voor. Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen.

Het jaarverslag is voor geïnteresseerden die niet op de ledenvergadering zijn geweest op te vragen.

Een kort verslag zal gepubliceerd worden in de nieuwsbrief. 

5. Financieel jaarverslag/begroting 2020

* Financieel jaarverslag met kascontrolecommissie Het financieel jaarverslag is gecontroleerd door 2 leden en goedgekeurd.

* Begroting 2018 positief. Voor 2020 zullen er kosten worden gemaakt voor een nieuwe website.

Het ledenaantal neemt helaas af, hierdoor zijn er minder inkomsten.

Gelukkig is het saldo over de spaarrekening positief. 

6. Toekomst VOVZ

In 2018 is er een start gemaakt met het versturen van een digitale nieuwsbrief. Het streven was om in 2019 6x een nieuwsbrief te versturen naar de leden. In de praktijk bleek het niet haalbaar om elke 2 maanden een nieuwsbrief te versturen. Dit is bijgesteld naar (minimaal) 4x per jaar.

Een van de doelen voor 2020 is om leden meer betrokken te krijgen bij hun lidmaatschap.

Zoals vanmiddag is er na de ALV een nascholing met aansluitend een borrel voor netwerken/sessie.

Ook heeft het bestuur de wens om het lidmaatschap voor de VOVZ aantrekkelijker te maken door o.a. korting op scholingsmomenten of gratis scholingsmomenten voor leden (zoals deze middag/netwerksessie).

 

Het bestuur zit ook in het project “Zinnige Zorg”, ook hier is input vanuit de leden nodig.

Er zal in 2020  weer een symposium zijn van een hele dag. Het bestuur is druk opzoek naar een locatie.

 

1 lid merkt op dat er nog genoeg werk voor het bestuur is.

Het bestuur kan dit alleen maar beamen en vraagt nogmaals de hulp in van de leden.

De voorzitter benadrukt dat je ook kunt helpen zonder in het bestuur te zitten. 

7. Bestuur

Dit jaar hebben zich 2 aspirant leden zich aangemeld. Zij zullen het komende jaar deelnemen in het bestuur. Zij worden voorgesteld aan de leden tijdens de ALV.

8. Rondvraag

- Verhoging contributie; Mw. van Gimst geeft hierop  antwoord dat dit mensen ook kan afschrikken. Hierop volgt een kleine discussie o.a. over lid/geen lid VOVZ (verschil in inschrijfgeld scholing tussen lid/geen lid iets groter maken).

- VOVZ bekender maken. Nu niet goed zichtbaar

- Meer scholing vanuit de VOVZ

- Wat is nu eigenlijk de doelgroep van de VOVZ.

  Mw. Jonker geeft hierop antwoord

- Is het een idee om “bij elkaar in de keuken” te kijken; door kleinere scholingsmomenten door het land te organiseren op locatie? 

9. Sluiting ALV.

De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en deelname aan de ledenvergadering.

Dan is er nu tijd voor thee en koffie met een gebakje (beschikbaar gesteld door de VOVZ).